Algemene voorwaarden Viewmaker 2018-05-04T10:49:29+01:00

06-01-2018

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick of andere (digitale)gegevensdrager.
Fotograaf: de vennootschap onder firma Viewmaker, gevestigd te Roosendaal en ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 51920263, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW.
Opdrachtgever: de klant of opdrachtgever van Viewmaker, zijnde de Opdrachtgever in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Toepassing

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en een Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De Fotograaf en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 1. Offerte en tot stand komen overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van de Fotograaf zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Indien de Opdrachtgever de offerte van de Fotograaf accepteert doet hij derhalve een aanbod aan de Fotograaf tot het aangaan van een overeenkomst. De Fotograaf heeft steeds het recht om zonder opgave van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.
3.2. Een overeenkomst tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever komt pas tot stand nadat de Fotograaf een aanbod van de Opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk heeft aanvaard middels een schriftelijke of elektronische mededeling (vb. e-mail).
3.3. Een overeenkomst tussen de Fotograaf en de Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat de Fotograaf uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door de Fotograaf afgegeven offerte.

 1. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst

4.1. De Fotograaf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Fotograaf het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Fotograaf zal de Opdrachtgever hiervan tijdig en voorafgaand aan de uitvoering van deze werkzaamheden hiervan in kennis stellen.
4.3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Fotograaf de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de overeengekomen aard en omvang van de door de Fotograaf te verrichten werkzaamheden te wijzigen of uit te breiden, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangepast, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed en is de Fotograaf gerechtigd om de het tijdstip waarop de opdracht verricht wordt of voltooid dient te zijn, met een dienovereenkomstige termijn op te schorten. De Fotograaf zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.6. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de Fotograaf de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.7. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal de Fotograaf daarbij tevens aangeven in hoeverre de wijziging of aanpassing van de overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft.

 1. Vergoeding

5.1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zoals vermeld op de door de Fotograaf gehanteerde prijslijst, van toepassing.
5.2. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare fotografen, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door te doen gebruikelijk in de branche in rekening worden gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
5.3. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.

 1. Factuur en betaling

6.1. De Opdrachtgever zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie.
6.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van de Fotograaf dan wel door bijschrijving op een daartoe aangewezen bankrekening van de Fotograaf.
6.3. Een beroep op verrekening door de Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij de Fotograaf de tegenvordering van de Opdrachtgever volledig en onvoorwaardelijk heeft erkend.
6.4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt, verkeert deze van rechtswege in verzuim en heeft de Fotograaf het recht om vanaf de vervaldag een vertragingsrente ter grootte van de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
6.5 Indien Fotograaf na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is Fotograaf gerechtigd zijn prestaties ten behoeve van opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling op te schorten en is opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a. voor zover opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Fotograaf aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding terzake buitengerechtelijke incassokosten, zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtgever wordt voldaan.
b. voor zover opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Fotograaf aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een minimum gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom, met een minimum van € 75,- voor ieder gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
6.6. Indien de Fotograaf met twee of meer Opdrachtgevers, natuurlijke of rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is ieder dezer hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.
6.7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.8. De Fotograaf is ten alle tijden gerechtigd om zonder opgave van redenen van de Opdrachtgever betaling vooruit te verlangen, dan wel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever.

 1. Levering

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af bedrijf van de Fotograaf.
7.2. Als datum van levering geldt de datum waarop de Fotograaf de door hem gemaakte werken heeft aangeboden of verzonden. Als plaats van levering geldt de plaats van vestiging van de Fotograaf.
7.3. De Fotograaf zal in zijn offerte c.q. in de opdrachtbevestiging aangeven wanneer levering plaats zal vinden. De door de Fotograaf opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de Fotograaf door de Opdrachtgever dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient de Fotograaf een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog te leveren, zulks tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.
7.4. Overschrijding van de dit artikel genoemde termijnen geeft de Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.
7.5. Het is de Fotograaf toegestaan om bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien de Fotograaf van die mogelijkheid gebruik maakt, is hij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 1. Klachten

8.1. De Opdrachtgever dient de door de Fotograaf geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en of de afgeleverde zaken voldoende aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
8.2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden gemeld.
8.3. Indien de Opdrachtgever een klacht terecht heeft geuit, heeft de Fotograaf de keuze het afgekeurde werk voor rekening van de Fotograaf te vervangen, hetzij de Opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs voor het afgekeurde werk. De Fotograaf is in dit geval niet gehouden om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
8.4. Indien de Opdrachtgever binnen de hiervoor in lid 2. genoemde termijn geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd. Alsdan hebben reclames van welke aard dan ook geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door de Fotograaf in behandeling genomen.
8.5. Klachten of reclames geven de Opdrachtgever geen recht om betaling van de factuur op te schorten, tenzij de Fotograaf daarmee uitdrukkelijk instemt.

 1. Monsters en modellen

Indien aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt is, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee exact zal overeenstemmen.

 1. Auteursrecht

10.1. De Fotograaf behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. De auteursrechten op het te leveren werk/de door de Fotograaf te leveren werken, berusten derhalve uitsluitend bij de Fotograaf.
10.2. De Fotograaf heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van de door de Fotograaf gemaakte werken, waaronder ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 1. Licentie

11.1. Toestemming voor gebruik van fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
11.2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
11.3. Bij gebrek aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
11.4. Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie, kan het resultaat daarvan pas worden gebruikt na de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Fotograaf.

 1. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om zonder voorafgaand verleende toestemming door de Fotograaf sub licenties te verlenen aan derden.

 1. Inbreuk op auteursrecht

13.1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
13.2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten).

 1. Naamsvermelding

14.1. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
14.2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten).
14.3. Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Opdrachtgever tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 1. Persoonlijkheidsrechten

15.1. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
15.2. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten).

 1. Rechten van derden

16.1. De Opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dezer zake.
16.2. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 1. Aansprakelijkheid Fotograaf

17.1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met de Fotograaf gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden.
17.2. Indien de Fotograaf terzake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe dan ook, ondanks het hiervoor onder sub a bepaalde, toch aansprakelijk wordt jegens de Opdrachtgever, is het bedrag waarvoor de Fotograaf aansprakelijk is beperkt tot maximaal het bedrag ter hoogte van het door de Opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag van de levering, welke de schade heeft veroorzaakt.
17.3. De Fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.
17.4. De Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 1. Ontbinding

18.1. In de navolgende gevallen heeft de Fotograaf het recht om alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd zijn rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen:
– indien de Opdrachtgever aan één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van de met de Fotograaf gesloten overeenkomst niet, niet correct, dan wel niet tijdig voldoet;
– indien de Opdrachtgever surséance van betaling, dan wel de schuldsaneringsregeling krachtens de WSNP aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
– indien de Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of staakt;
– indien op zaken van de Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
18.2. Als de Fotograaf de ontbinding heeft ingeroepen, zijn de vorderingen van de Fotograaf, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

 1. Overmacht

19.1. In geval van overmacht in de zin van 6:75 BW, zijnde een niet toerekenbare tekortkoming van de Fotograaf in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft de Fotograaf het recht om op grond daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
19.2. De Fotograaf kan in geval van gedeeltelijke ontbinding het niet ontbonden deel van de overeenkomst afzonderlijk factureren.

 1. Recht en forumkeuze

20.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.
20.2. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, met de Fotograaf gesloten overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen dienen in eerste aanleg uitsluitend te worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, tenzij de Fotograaf er voor kiest om de procedure voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de Opdrachtgever.

 1. Leverancies van Viewmaker

21.1. Onze webapplicatie leverancier maakt het mogelijk om teksten, beelden, film, foto’s, verwijzingen naar website, etc. te embedden in Google Maps (Google street view maar dan voor binnen). Deze bewerking heeft geen directe invloed op Google Maps omdat Google dit niet toe laat. Echter is deze combinatie (Google street view binnen en onze webapplicatie leverancier) alleen geschikt voor website en social media kanalen (niet alle social media kanalen zijn hiervoor geschikt). Doordat Google en onze webapplicatie leverancier een derde partijen zijn kan Viewmaker niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bewerkingen van de software, het uitvallen van de tour op internet (down) of wat voor problemen dan ook welke niet direct door Viewmaker zijn te beïnvloeden. Viewmaker is niet aansprakelijk voor technische problemen en/of storingen bij Google en/of onze webapplicatie leverancier.

21.2. Voor de interactieve producten (360 surround) gebruiken we software van een derde partij. Alle producten welke we uitleveren worden door die partij gehosted. Doordat zei een derde partij zijn van Viewmaker hebben we niet directe invloed op hosting, updates vanuit hun of andere problemen vanuit hun. Viewmaker is niet aansprakelijk voor technische problemen en/of storingen (down) bij deze leverancier. Bij deze leverancier kunnen beelden (een zelfgemaakte foto) worden aangeleverd welke we achter het product kunnen plaatsen. Alle rechten welke op deze beelden zitten kunnen wij niet aansprakelijk voor worden gesteld. Mocht achteraf blijken dat er spraken is van beelden waar rechten aan zijn verbonden dan zullen we de rechthebbende partij in contact brengen met jullie mocht deze contact met ons opnemen. We kunnen in opdracht de beelden aanpassen welke in rekening zullen worden gebracht bij de eerste opdrachtgever.

21.3. Data transfer (bandwidth) limit kan voorkomen als er in een maand zeer veel verkeer is geweest bij het bekijken van de 360 surround producten. In elke nieuwe maand start de limit weer opnieuw en zal de snelheid weer gaan toenemen. We zullen altijd na overleg (indien nodig) met onze klanten een passende oplossing zoeken. Het kan zijn dat we de extra gemaakte kosten in rekening zullen gaan brengen bij de opdrachtgever. De kosten zullen te aller tijde naar verhouding zijn en uitgevoerd worden in goed overleg.

21.4. We behouden ons het recht om met andere software leveranciers te gaan werken. Hierdoor kunnen we de 360 surround producten opnieuw uitleveren en / of andere insluitcodes (embed) verstrekken zodat onze klanten deze opnieuw kunnen insluiten. Hiermee vervallen de eerder aangemaakte en verstrekte insluitcodes (embed). We melden dit minimaal een maand vooraf via de mail. We zijn verder niet aansprakelijk of kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de beelden.

 

 1. Wijziging van algemene voorwaarden

22.1.De Fotograaf is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van werking en Fotograaf zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden.
22.2. Als geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem deze wijzigingen zijn medegedeeld.
22.3. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling van rechtswege een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in overleg te treden. De overige bepalingen van deze voorwaarden die niet zijn vernietigd, blijven zo veel mogelijk in stand.

06-04-2017