Algemene voorwaarden Viewmaker

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit van ondernemer
Artikel 3 Toepassing
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 Overeenkomst
Artikel 6 Factuur en betaling
Artikel 7 Levering
Artikel 8 Klachten
Artikel 9 Demo’s
Artikel 10 Auteursrecht
Artikel 11 Licentie
Artikel 12 Sub-licenties
Artikel 13 Inbreuk op auteursrecht
Artikel 14 Naamsvermelding
Artikel 15 Persoonlijkheidsrechten
Artikel 16 Aansprakelijkheid Viewmaker
Artikel 17 Ontbinding
Artikel 18 Overmacht
Artikel 19 Recht en forumkeuze
Artikel 20 Wijziging van algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912.

Opdrachtgever: Het bedrijf welke een overeenkomst sluit met Viewmaker. De klant of opdrachtgever van Viewmaker, zijnde de Opdrachtgever in de zin van art. 6:231 BW.

Viewmaker: de vennootschap onder firma Viewmaker, gevestigd te Roosendaal en ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 51920263, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW.

Overeenkomst: de onderhavige algemene overeenkomst van Viewmaker voor het aangaan van een product en/of dienst

Betalingstermijn: Hiermee wordt aangegeven dat Viewmaker, los van automatische incasso, een betalingstermijn heeft van twee weken.

Automatische incasso: Dit betreft een incasso welke Viewmaker van een vooraf afgesproken bankrekeningnummer een maandelijks bedrag afboekt. Deze wordt een week vooraf met factuur bekent gemaakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam bedrijf            Viewmaker V.O.F.
Vestigingsplaats      Roosendaal
E-mailadres             info@viewmaker.eu
Telefoon                   06-24570006
Bereikbaar op          maandag tot en met Vrijdag 9:00 – 17:00 uur
K.v.K. nummer         51920263
BTW nr                    NL85022718B01

Artikel 3. Toepassing

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Viewmaker en op elk tot stand gekomen overeenkomst al dan niet op afstand, opdracht en levering tussen Viewmaker en afnemer.
3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Viewmaker en de opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
3.3. Voordat de overeenkomst al dan niet op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijke wijs niet mogelijk is, kan de overeenkomst door de opdrachtgever online via iedere pagina van de website van Viewmaker worden gedownload.
3.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling van de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
3.5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden van Viewmaker, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wort dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend.
4.2. Viewmaker heeft steeds het recht om zonder opgave van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren. Alle aanbiedingen en/of offertes van Viewmaker zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de opdrachtgever tot het doen van een aanbod.
4.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Viewmaker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Viewmaker niet.
4.4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schade vergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Viewmaker kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren en afmetingen exact overeenkomen met de echte kleuren en afmetingen van de producten.
4.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvragen van het aanbod verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief BTW (belasting toegevoegde waarde);
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn of zullen zijn;
– eventuele kosten van verzending
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– het termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel het termijn waarbinnen Viewmaker de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het verbruik van de techniek voor communicatie op afstand wordt berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatie middel

Artikel 5 – Overeenkomst

5.1. Een overeenkomst tussen Viewmaker en de Opdrachtgever komt pas tot stand nadat Viewmaker een aanbod van de Opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk heeft aanvaard middels een schriftelijke of elektronische mededeling (vb. e-mail).
5.2. Een overeenkomst tussen Viewmaker en de Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat Viewmaker uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Viewmaker afgegeven offerte.
5.3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Viewmaker de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de overeengekomen aard en omvang van de door Viewmaker te verrichten werkzaamheden te wijzigen of uit te breiden, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangepast, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed en is Viewmaker gerechtigd om de het tijdstip waarop de opdracht verricht wordt of voltooid dient te zijn, met een dienovereenkomstige termijn op te schorten. Viewmaker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.6. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Viewmaker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.7. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Viewmaker daarbij tevens aangeven in hoeverre de wijziging of aanpassing van de overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 – Factuur en betaling

6.1. De Opdrachtgever zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie.
6.2. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Viewmaker gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zoals vermeld op de door Viewmaker gehanteerde prijslijst, van toepassing.
6.3.  Indien aannemelijk is dat Viewmaker hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.
6.4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van Viewmaker dan wel door bijschrijving op een daartoe aangewezen bankrekening van Viewmaker.
6.5. Betaling via automatische incasso worden vooraf iedere eerste van de maand van de rekening van de door de Opdrachtgever doorgegeven rekening nummer afgeboekt waarbij een week vooraf kenbaar wordt gemaakt met factuur via digitale verzending.
6.6. Een beroep op verrekening door de Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij de Fotograaf de tegenvordering van de Opdrachtgever volledig en onvoorwaardelijk heeft erkend.
6.7. Indien de Opdrachtgever niet binnen de afgesproken betalingstermijn betaalt, of deze via de bank van de Opdrachtgever het automatisch geïncasseerde bedrag laat terug storten, verkeert deze van rechtswege in verzuim en heeft Viewmaker het recht om vanaf de vervaldag een vertragingsrente ter grootte van de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
6.8 Indien Viewmaker na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is Viewmaker gerechtigd zijn prestaties ten behoeve van opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling op te schorten en is opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a. voor zover opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Viewmaker aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding terzake buitengerechtelijke incassokosten, zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtgever wordt voldaan.
b. voor zover opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Viewmaker aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een minimum gelijk aan 20% van de totaal openstaande hoofdsom, met een minimum van € 100,- voor ieder gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
6.9. Viewmaker is ten alle tijden gerechtigd om zonder opgave van redenen van de Opdrachtgever betaling vooruit te verlangen, dan wel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen door de Opdrachtgever.
6.10. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
6.11. In afwijking van het vorige lid kan Viewmaker producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt of kosten voor hosting(en) en waar Viewmaker geen invloed op heef, met variabele prijzen aanbieden.
6.12. Prijsverhogingen vanaf 2 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Viewmaker dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelgeving of bepalingen; of

de Opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.13. De in het aanbod van de producten en/of diensten genoemde prijzen zijn duidelijk weergegeven in prijs exclusief BTW, de BTW en de prijs inclusief BTW in euro’s.
6.14. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – zetfouten is Viewmaker niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Levering

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af bedrijf van Viewmaker.
7.2. Als datum van levering geldt de datum waarop Viewmaker de door hem gemaakte werken heeft aangeboden of verzonden. Als plaats van levering geldt de plaats van vestiging van waarin is overeengekomen in de overeenkomst.
7.3. Viewmaker zal in zijn offerte c.q. in de opdrachtbevestiging aangeven wanneer levering plaats zal vinden. De door Viewmaker opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Viewmaker door de Opdrachtgever dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Viewmaker een termijn van minimaal 21 dagen te worden gegund om alsnog te leveren, zulks tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.
7.4. Overschrijding van de dit artikel genoemde termijnen geeft de Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.
7.5. Het is Viewmaker toegestaan om bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien Viewmaker van die mogelijkheid gebruik maakt, is hij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 8 – Klachten

8.1. De Opdrachtgever dient de door Viewmaker geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en of de afgeleverde zaken voldoende aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
8.2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Viewmaker te worden gemeld.
8.3. Indien de Opdrachtgever een klacht terecht heeft geuit, heeft Viewmaker de keuze het afgekeurde werk voor rekening van Viewmaker te vervangen, hetzij de Opdrachtgever te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs voor het afgekeurde werk. Viewmaker is in dit geval niet gehouden om enige door de Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
8.4. Indien de Opdrachtgever binnen de hiervoor in lid 2. genoemde termijn geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd. Alsdan hebben reclames van welke aard dan ook geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door Viewmaker in behandeling genomen.
8.5. Klachten of reclames geven de Opdrachtgever geen recht om betaling van de factuur op te schorten, tenzij Viewmaker daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Artikel 9 – Demo’s

9.1. Indien aan de Opdrachtgever een demo of model getoond of verstrekt is, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee exact zal overeenstemmen.

Artikel 10 – Auteursrecht

10.1. Viewmaker behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. De auteursrechten op het te leveren werk/de door Viewmaker te leveren werken, berusten derhalve uitsluitend bij Viewmaker.
10.2. Viewmaker heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van de door Viewmaker gemaakte werken, waaronder ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
10.3. Beelden welke door de opdrachtgever zijn geleverd aan Viewmaker om deze te verwerken in het producten of diensten, kunnen door Viewmaker niet worden gecontroleerd op auteursrechten waarbij Viewmaker niet aansprakelijk kan worden gesteld. Een dergelijke claim op deze eventuele auteursrechten door de auteursrechthebbende wordt direct aan de Opdrachtgever overhandigd waarbij Viewmaker per direct het recht heeft om de auteursrechtelijke beelden te verwijderen binnen een redelijk termijn.

Artikel 11 – Licentie

11.1. Iedere aangegane overeenkomst met Viewmaker geeft Viewmaker het recht om in welke vorm dan ook gebruik te kunnen maken van de geleverde producten en/of diensten om te publiceren voor reclame doeleinde in welke vorm dan ook, zoals; vermeld in de Viewmaker AR verzamelapp, alle social media kanalen, websites, kranten, flyers, brochures, alle andere drukwerken, radio, tv, business clubs en alle niet genoemde uitingen van reclame. Toestemming voor gebruik van beelden, 3D objecten, video’s, logo’s, huisstijl, kleuren van bedrijven welke een overeenkomst hebben gesloten met Viewmaker zijn schriftelijk, mondeling of digitaal niet nodig.
11.2. Opdrachtgevers onderling mogen geen gebruik maken van ieders content zoals deze is omschreven in lid 11.1. Mocht een opdrachtgever dit toch doen zonder toestemming van een andere opdrachtgever, dan zal dat door Viewmaker aan beide opdrachtgevers bekend worden gemaakt.
11.3. Viewmaker kan nooit aansprakelijk worden gesteld door het in lid 11.2. beschreven content verspreiding welke door Viewmaker achteraf wordt signaleert. Doordat Viewmaker de content verspreiding aan beide partijen bekent maakt kunnen deze partijen zelf bepalen wat hierover wordt afgesproken.

Artikel 12 – Sub-licenties

12.1. Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om zonder voorafgaand verleende toestemming door Viewmaker sub licenties te verlenen aan derden.

Artikel 13 – Inbreuk op auteursrecht

13.1. Elk gebruik van Viewmaker werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Viewmaker.
13.2. Bij inbreuk komt Viewmaker een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Viewmaker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten).

Artikel 14 – Naamsvermelding

14.1. De naam van Viewmaker dient duidelijk bij een gebruikt werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar Viewmaker in de publicatie te worden opgenomen.
14.2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Viewmaker een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Viewmaker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten).
14.3. Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Viewmaker op deze reproducties wordt aangebracht.  Hiervoor zijn standaard regels welke zijn op te vragen bij Viewmaker.

Artikel 15 – Persoonlijkheidsrechten

15.1. De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van Viewmaker werk, te allen tijde, de persoonlijkheidsrechten van Viewmaker conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
15.2. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Viewmaker een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Viewmaker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten).

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Viewmaker

16.1. Viewmaker is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met Viewmaker gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden.
16.2. Indien Viewmaker terzake van niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren, hoe dan ook, ondanks het hiervoor onder sub a bepaalde, toch aansprakelijk wordt jegens de Opdrachtgever, is het bedrag waarvoor Viewmaker aansprakelijk is beperkt tot maximaal het bedrag ter hoogte van het door de Opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag van de levering, welke de schade heeft veroorzaakt.
16.3. Viewmaker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Viewmaker aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.
16.4. Viewmaker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 17 – Ontbinding

17.1. In de navolgende gevallen heeft Viewmaker het recht om alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd zijn rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen:
– indien de Opdrachtgever aan één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van de met Viewmaker gesloten overeenkomst niet, niet correct, dan wel niet tijdig voldoet;
– indien de Opdrachtgever surséance van betaling, dan wel de schuldsaneringsregeling krachtens de WSNP aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
– indien de Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of staakt;
– indien op zaken van de Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
17.2. Als Viewmaker de ontbinding heeft ingeroepen, zijn de vorderingen van Viewmaker, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

Artikel 18 – Overmacht

18.1. In geval van overmacht in de zin van 6:75 BW, zijnde een niet toerekenbare tekortkoming van Viewmaker in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft Viewmaker het recht om op grond daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
18.2. Viewmaker kan in geval van gedeeltelijke ontbinding het niet ontbonden deel van de overeenkomst afzonderlijk factureren.
18.3. Viewmaker kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij overmacht zoals genoemd in lid 18.1.
18.4. Het niet kunnen nakomen van afspraken van (op)levering(en) van producten en/of diensten waarvan derde partijen betrokken zijn en deze verkeren in overmacht of nalatigheid, kan Viewmaker niet aansprakelijk worden gesteld.
18.5. Het down gaan van website en/of applicatie kan Viewmaker niet aansprakelijk voor worden gesteld. Viewmaker zal in het geval van down gaan van website en/of applicatie zo snel mogelijk herstellen waarbij er niet op voorhand kan worden voorspeld wanneer deze zijn verholpen en de website en/of applicatie weer functioneren. Er mag worden aangenomen dat deze binnen 7 werkdagen zijn verholpen en anders zal Viewmaker voortijdig contact opnemen om een passende oplossing te bieden en te bespreken.

Artikel 19 – Recht en forumkeuze

19.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden uitgevoerd.
19.2. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen, met Viewmaker gesloten overeenkomsten of de daaruit voortvloeiende verbintenissen dienen in eerste aanleg uitsluitend te worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, tenzij Viewmaker  er voor kiest om de procedure voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de Opdrachtgever.

Artikel 20 – Wijziging van algemene voorwaarden

20.1. Viewmaker is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van werking en Viewmaker zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden.
20.2. Als geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem deze wijzigingen zijn medegedeeld.
20.3. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling van rechtswege een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in overleg te treden. De overige bepalingen van deze voorwaarden die niet zijn vernietigd, blijven zo veel mogelijk in stand.

16-05-2019